Sewn work > SSHC-2

SSHC-2
metal on canvas
2018
SSHC-2
2019