Sewn work > SSHC-2

SSHC-2
SSHC-2
metal on canvas
2018